برقکار مرداویج اصفهان | 09917916470

برقکار مرداویج اصفهان برقکار مرداویج اصفهان یک ذره بتا می‌تواند به ۱۵۰ جفت یونی در هر سانتی متر از هوا قبل از این که انرژی جنبشی آن به طور کامل از بین برود. الکتریکی اصفهان هنگامی که پرتوه‌ای ایکس خالی با الکترون‌های دیگری پر می‌شود، پرتوه‌ای ایکس از آن ساطع می‌شوند. ذرات بتا نیز موجب… ادامه خواندن برقکار مرداویج اصفهان | 09917916470