برقکار جی اصفهان | 09917916470

برقکار جی اصفهان برقکار جی اصفهان وقتی تابش یونیزه کننده به بدن انسان و یا جسم نفوذ می‌کند، انرژی ذخیره می‌شود. الکتریکی اصفهان انرژی جذب‌شده از قرار گرفتن در معرض تشعشع، دوز جذب‌شده نامیده می‌شود. مقدار جذب‌شده در یک واحد به نام خاکستری اندازه‌گیری می‌شود. مقدار یک ماده خاکستری برابر با واحد انرژی (ژول)است که… ادامه خواندن برقکار جی اصفهان | 09917916470